Vi modtager bioaffald

Typer af affald som BioVækst modtager

BioVækst modtager og behandler forskellige typer organisk affald, således at energi og næringsstoffer bliver recirkuleret og genanvendt. 


Kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

KOD, i daglig tale madaffald fra husholdninger, er en ressource som producere metan og kompost.

Leveranceform: Bionedbrydelige poser, plastposer eller uemballeret.


Storkøkkenaffald

Madaffald fra restauranter og kantiner, er en ressource som producere metan og kompost.

Leveranceform: Bionedbrydelige poser, plastposer, containere eller uemballeret.


Øvrigt organisk affald

BioVækst modtager og behandler organisk restaffaldsprodukter under hensyntagen til de lovmæssige rammer. Vi modtager affald fra eksempelvis fødevareindustri, landbrug og den agroindustrielle sektor, slagterier, kemisk/medicinalindustri, oparbejdningsvirksomheder for protein samt bryggerier.

Leveranceform: Bionedbrydelige poser, plastposer eller uemballeret.


Spildevandsslam

Vi kan efter nærmere aftale tilbyde behandling af spildevandsslam.

Spildevandsslam indeholder fosfor, som er en vigtig ressource til gødningsformål. Forarbejdning hos BioVækst sikrer, at fosfor genanvendes bedst muligt til udnyttelse på landbrugsjord. Det sker i en kontrolleret proces, hvor der ikke opstår uønskede påvirkninger fra miljøfremmede stoffer. Vi modtager følgende typer spildevandsslam:


Kategori 1: Rent slam (skal overholde alle grænseværdierne for udbringning på landbrugsjord).


Kategori 2: Slam til kompostering (skal overholde grænseværdier for tungmetaller for udbringning på landbrugsjord).


Kategori 3: Slam til anden udnyttelse (slam som overskrider grænseværdierne for tungmetaller for udbringning på landbrugsjord, bemærk dog at vi ikke kan modtage alle typer kategori 3 slam - kontakt os for dialog.


Kontakt os for yderligere oplysninger om modtagelse af de forskellige typer affald.